వనం - మనం కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కలను నాటుతున్న కమీషనర్ బాలజీప్రసాద్ ,పాలకొండ నగరపంచాయత్ : తేదీ:10/08/2018.

వనం - మనం కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కలను నాటుతున్న కమీషనర్ బాలజీప్రసాద్ ,పాలకొండ నగరపంచాయత్ : తేదీ:10/08/2018.