పాలకొండ పట్టణంలో ముఖ్యరహదారి మెరుగుపడింది; తేది:-11/08/2018.

పాలకొండ పట్టణంలో ముఖ్యరహదారి మెరుగుపడింది; తేది:-11/08/2018.