పచ్చదనం పరిశుభ్రత Palakonda పట్టణం. "పురసేవ" ప్రజలకు-ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధి...పురసేవ యాప్ ద్వారా మీ యొక్క సమస్యలను Nagar Panchayat కార్యాలయానికి తెలియజేసి సమస్యలను త్వరితముగా పరిష్కరించుకోండి