నీటి ఎద్దడి నివారణకు పక్కాగా చర్యలు -కమీషనర్ బాలాజీ ప్రసాద్