నాన్ అమృత్ పధకం క్రింద పాలకొండ పట్టణంలో రక్షిత పధకాల నిర్మాణాలకు రూ;39 కోట్లు నిధులు మంజూరు. కమీషనర్ బాలాజీ ప్రసాద్ .

నాన్ అమృత్ పధకం క్రింద పాలకొండ పట్టణంలో రక్షిత పధకాల నిర్మాణాలకు రూ;39 కోట్లు నిధులు మంజూరు. కమీషనర్ బాలాజీ ప్రసాద్ .