త్రాగునీటి సరఫరా పునరుద్ధరణ - పైప్ లైన్ల పనులను పర్యవేక్షిస్తున్న కమీషనర్ బాలాజీప్రసాద్.తేది;11/08/2018.

త్రాగునీటి సరఫరా పునరుద్ధరణ - పైప్ లైన్ల పనులను పర్యవేక్షిస్తున్న కమీషనర్ బాలాజీప్రసాద్.తేది;11/08/2018.