కంపోస్ట్ యార్డ్ (చెత్త సేకరన) కోసం తక్షణమే స్తలం అప్పగించండి-కమీషనర్ ,పాలకొండ నగరపంచాయత్

చెత్త సేకరన కోసం తక్షణమే స్తలం అప్పగించండి