ఇందిరానగర్ లో పారిశుధ్య పనులు - దోమల మందు పిచికారి చేయిస్తున్న కమీషనర్ బాలాజీ ప్రసాద్ .

ఇందిరానగర్ లో పారిశుధ్య పనులు - దోమల మందు పిచికారి చేయిస్తున్న కమీషనర్ బాలాజీ ప్రసాద్ .