ఇంటి పన్ను వసూళ్లు శతశాతం పూర్తి చేయండి -ఆర్ .డి గారు శ్రీ రమేష్ గారు.date:-07/03/2018

ఇంటి పన్ను వసూళ్లు శతశాతం పూర్తి చేయండి -- ఆర్ .డి గారు శ్రీ రమేష్ గారు.date:-07/03/2018.
సామూహిక మరుగు దొడ్లను వినియోగించు కొండి -- కమీషనర్ శ్రీ బాలాజీ ప్రసాద్ మరియు :-08/03/2018
నగరపంచాయత్ అభివృద్ధి పై దృష్టిసారించండి -- డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ శ్రీ ధనుంజయ్ రెడ్డి ;- 06/03/2018