ఆరుబయట చెత్తవేస్తే జరిమానా - కమీషనర్ పాలకొండ నగర పంచాయత్

ఆరుబయట చెత్తవేస్తే జరిమానా - కమీషనర్ పాలకొండ నగర పంచాయత్